Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky CYMORKA interior design s.r.o.

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv o dielo uzatvorených medzi obchodnou spoločnosťou CYMORKA interior design s.r.o., so sídlom Ružinovská 9, 821 02 Bratislava, IČO 46 688 439, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81757/B (ďalej len „zhotoviteľ“) a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom.

2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u zhotoviteľa objednáva vykonanie diela (ďalej len „objednávateľ“).

3. Obchodné miesto zhotoviteľa je na adrese: OC R1, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava.

4. Odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli v zmluve o dielo. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.

Čl. II. Cenová ponuka, objednávka a uzavretie zmluvy

1. Cenové ponuky zhotoviteľa, uskutočnené pred uzatvorením zmluvy o dielo (informácie prezentované v reklamných materiáloch alebo podané ústne) sú zásadne nezáväzné, pokiaľ nebudú zahrnuté v zmluve o dielo, resp. v objednávke potvrdenej zo strany zhotoviteľa.

2. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré uviedol v objednávke.

3. Osoba podpísaná na objednávke svojím podpisom potvrdzuje svoje oprávnenie konať v mene objednávateľa z titulu svojho funkčného, resp. pracovného zaradenia u objednávateľa, prípadne na základe splnomocnenia osobou oprávenou konať v mene objednávateľa.

4. V prípade zhotovenia diela u objednávateľa, na jeho nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorej má objednávateľ nájomné alebo iné užívacie právo, objednávateľ odoslaním objednávateľky zhotoviteľovi deklaruje, že má vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo k miestu zhotovenia diela, a že zhotoveniu diela na mieste zhotovenia diela nebránia nijaké právne alebo faktické prekážky.

5. Objednávka sa považuje za prijatú a právne záväznú momentom potvrdenia zo strany zhotoviteľa. Tento moment sa považuje za moment platnosti a účinnosti zmluvy o dielo.

6. Vedľajšie dojednania zmluvných strán sú platné a účinné tiež iba v prípade, ak sú potvrdené zo strany zhotoviteľa.

Čl. III. Fakturácia a platobné podmienky

1. Fakturácia ceny za dielo sa vo všeobecnosti uskutočňuje podľa cien dohodnutých medzi zmluvnými stranami.

2. Na základe uzavretia zmluvy v zmysle čl. II, bod 4 týchto VOP zhotoviteľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorej predmetom je záloha vo výške 100 % ceny za dielo. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zálohu na cenu za dielo vo výške 100 % ceny za dielo, a to do dňa splatnosti v zmysle zálohovej faktúry. V prípade nesplnenia tohto záväzku zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Vo faktúre sa uvádza DPH v zákonnej výške, platnej v deň vystavenia faktúry.

4. Odpočítanie zľavy sa uskutočňuje výhradne na základe dohody zmluvných strán.

5. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa objednávateľ dostáva do omeškania. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IV. Vykonanie diela

1. Predpokladom pre vykonávanie montážnych a dekorovacích prác zo strany zhotoviteľa je pripravenosť staveniska, resp. interiéru objednávateľa a zabezpečenie prívodu el. prúdu s napätím 230 V za účelom pripojenia príslušných zariadení (napr. vŕtačka, vysávač a pod.).

2. Prípadné dodatočné a vopred nepredvídateľné práce (najmä úpravy spojené s montážou a pod.) nie sú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa, pričom zo strany zhotoviteľa budú dodatočne vyúčtované objednávateľovi.

3. Pri dekorovacích prácach v interiéri používa zhotoviteľ väčšinou rebrík, v prípade prác vo výške nad 300 cm používa zhotoviteľ väčšinou lešenie. Zo strany objednávateľa je potrebné vopred oznámiť tieto skutočnosti zhotoviteľovi.

4. Objednávateľ je povinný vopred oznámiť zhotoviteľovi polohu rozvodov sietí v stenách, na ktorých bude prebiehať montáž a upozorniť ho na iné dôležité okolnosti spojené so zhotovením diela.

5. Pri dodávkach tovaru z prírodných materiálov ako ľan, bavlna, vlna, viskóza, drevo, mramor a pod., sú prípustné odchýlky vo farbe, štruktúre a textúre od vzorkovníkov alebo katalógov.

6. Pri dodávkach tovaru z prírodných materiálov ako ľan, bavlna, vlna, viskóza, drevo, mramor a pod., sú prípustné odchýlky vo veľkosti +/- 5%, pokiaľ nie je zo strany výrobcu tovaru z týchto materiálov uvedená iná prípustná odchýlka vo veľkosti. Obzvlášť textílie z ľanu, bavlny a viskózy sú veľmi citlivé na vlhkosť, pranie a žehlenie, čo môže výrazne ovplyvniť ich rozmery.

7. Pri objednávaní závesov je objednávateľ povinný oznámiť špecifické požiadavky na závesy, ich prevedenie, riasenie, výšku zavesenia, výšku vysenia nad zemou a pod. V opačnom prípade bude dodané štandardné prevedenie a dodatočné požiadavky na úpravu budú zo strany zhotoviteľa dodatočne vyúčtované objednávateľovi.

8. Objednávateľ sa zaväzuje pri objednávaní tapetovania zabezpečiť pripravenosť steny, t.j. stena musí byť suchá, hladká a rovná. V opačnom prípade zhotoviteľ nemôže vykonať tapetovanie, resp. bude potrebné previesť práce nad rámec objednávky, ktoré budú zo strany zhotoviteľa dodatočne vyúčtované objednávateľovi.

9. Pri objednávaní tapiet je prípustný odpad z tapiet do veľkosti max. 1 rolky.

10. Pri tapetovaní zhotoviteľ negarantuje vyhotovenie neviditeľných spojov tapiet, nakoľko finálne vyhotovenie spojov tapiet je ovplyvnené viacerými faktormi (napr. rovnosť steny, svetelné pomery, atď.).

11. Zhotoviteľ odporúča, aby termín montáže a dekorovania závesov, tapiet a iných dekoratívnych prvkov v interiéri bol dohodnutý ako posledný pri budovaní interiéru, a to z dôvodu, aby nedošlo k ich zašpineniu, poškodeniu, resp. znehodnoteniu inými zhotoviteľmi (napr. stolárske práce, iné montážne práce).

12. Počas zhotovovania diela zo strany zhotoviteľa sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť súčinnosť s inými zhotoviteľmi tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu prác vykonávaných zhotoviteľom, resp. k prestojom, ktoré by mali za následok navýšenie ceny za dielo.

13. Približná doba potrebná na zhotovenie diela (montáž, dekorovanie a iné práci v interiéri) bude zo strany zhotoviteľa vopred oznámená objednávateľovi, pričom však môže byť prekročená vzhľadom na priebeh prác, neočakávaných okolností alebo skrytých vád.

14. Po ukončení montážnych a dekoratívnych prác na diele zabezpečí zhotoviteľ bežné upratanie miesta zhotovenia diela, vrátane povysávania a odstránenia odpadu. V prípade požiadavky na profesionálne poupratovanie miesta zhotovenia diela (dôkladné povysávanie, umytie okien, atď.) je objednávateľ povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť zhotoviteľa.

Čl. V. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po zhotovení diela zo strany zhotoviteľa je objednávateľ povinný zúčastniť sa odovzdania, resp. prevzatia diela. Pokiaľ sa objednávateľ nezúčastní odovzdania, resp. prevzatia diela osobne, je povinný poveriť na svoje zastupovanie inú osobu.

2. O odovzdaní, resp. prevzatí diela bude medzi zhotoviteľom a objednávateľom vyhotovený preberací protokol, v ktorom musia byť uvedené vady, resp. nedostatky diela. V opačnom prípade zhotoviteľ neručí za viditeľné vady diela.

Čl. VI. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele

1. Ak zhotoviteľ zhotovuje dielo u objednávateľa, na jeho nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorej má objednávateľ nájomné alebo iné užívacie právo, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, resp. na zhotovovanej veci, s výnimkou zavinenia zo strany zhotoviteľa.

2. V prípadoch neuvedených v bode 1 tohto článku nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela od zhotoviteľa v súlade s čl. V týchto VOP. Ak tak objednávateľ neurobí včas, nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s dielom a objednávateľ poruší zmluvu tým, že dielo neprevezme.

3. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až momentom úplného uhradenia ceny za dielo (tzv. výhrada vlastníctva).

Čl. VII. Vady diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, a to najmä v dohodnutom množstve, akosti, kvalite.

2. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi; ak však nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu.

4. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v bodoch 2 a 3 tohto článku, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6. Zhotoviteľ nebude akceptovať právo objednávateľa z vád diela, ak objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi vady diela vo forme písomnej reklamácie, preukázateľne doručenej zhotoviteľovi osobne alebo prostredníctvom pošty:

– bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,

– bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke odovzdaného diela,

– bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania diela. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

7. Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odovzdaním diela.

Čl. VIII. Spracovanie a používanie údajov

1. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi zhotoviteľovi v súvislosti so zmluvou, resp. objednávkou, a to i v prípade, že k uzavretiu zmluvy nedôjde.

2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme zhotoviteľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu potrebnú na ochranu práv zhotoviteľa po skončení zmluvného vzťahu.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je objednávateľom fyzická alebo právnická osoba.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré neboli medzi zmluvnými stranami osobitne dohodnuté a nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní.

4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou účasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom na objednávke, resp. zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týcho VOP, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením.

Všeobecné obchodné podmienky vo verzií PDF.

CYMORKA interior design s.r.o., OC R1 Rožňavská 1, 831 04 Bratislava